CC

08/24/2022

Carbon Credit | Key Mechanisms to Solve Global Warming

Share

CC

08/24/2022

Carbon Credit | Key Mechanisms to Solve Global Warming

Share

พูดถึงเรื่องภาวะโลกร้อนกันต่ออีกสักสัปดาห์ เนื่องจากการประชุม COP26 ที่ผ่านมาทำให้เรื่องนี้กลายอีกหนึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประเทศต่างๆซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ “คาร์บอนเครดิต”

           คาร์บอนเครดิต คือ สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้การดำเนินโครงการหรือมาตรการของบุคคลหรือองค์กรในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมลงนามในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่นานาชาติร่วมกันจัดทำขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 และกำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้ว 41 ประเทศลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี และใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ที่ปล่อยก๊าชเรือนกระจกเกินระดับที่กำหนด ต่อมาในการประชุมที่กรุงปารีส (Paris Agreement) ปี ค.ศ. 2015 ได้อนุญาตให้ผู้ที่ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ต่ำกว่าเป้าหมาย สามารถขายสิทธิ์การปล่อยก๊าชเรือนกระจกที่เหลือให้แก่ผู้อื่นได้ จึงเป็นที่มาของการคิดมูลค่าคาร์บอนเครดิตซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 1 ตัน จนเกิดเป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั่วโลก

การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้นเกิดขึ้นในตลาดที่เรียกว่า “ตลาดคาร์บอน (Carbon Market)” โดยเครดิตที่ซื้อจะสามารถนำไปชดเชยอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ซื้อ ในขณะเดียวกันก็จะถูกหักออกจากบัญชีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของผู้ขาย เพื่อไม่ให้ความซ้ำซ้อนในการคำนวนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวม การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนี้เองที่กลายเป็นกลไกลสำคัญช่วยให้ขับเคลื่อนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ยกตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมหนึ่ง หากต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องปรับเปลี่ยนประบวนการทำงานเกือบทั้งหมด ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตมาก ก็สามารถเลือกใช้วิธีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยแทนได้ เหตุนี้จึงกลายเป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมที่มีต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า หันมาเป็นผู้ลงทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น เพื่อที่จะนำสิทธิการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมาขายในตลาดคาร์บอน เป็นต้น การซื้อขายนี้ก็จะทำให้ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ถึงแม้ว่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยยังเป็นไปตามความสมัครใจ และยังจำกัดอยู่ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ เแต่เห็นได้ชัดว่าหลังจากนานาประเทศได้ประกาศจุดยืนเรื่องการลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ผ่านการประชุม COP26 ที่ผ่านมา เราก็น่าจะได้เห็นเทรนเรื่องนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน “