บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรมและให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

CEO Message

Mr. Gritt Madisara

BAFS Innovation Development หรือ BID

มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าสุงสุดแก่ลูกค้าด้วยนวัตกรรมด้านบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (pain points)

โดยออกแบบให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของมนุษย์ (human-centric) ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ความน่าอยู่ของสังคม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณกฤษณ์ มดิศร,
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์

Vision

Mission

Core Values

Company Group