BAFS

Innovation

Development

BAFS Innovation Development (บีไอดี) จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อคิดค้นและพัฒนางานด้านนวัตกรรมและดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS Group ซึ่ง BAFS Group เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย

นอกจากการให้บริการ BAFS Group แล้ว บีไอดี ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กับการสร้างประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของบริษัท “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พนักงาน

สร้างความสุขและการมีส่วนร่วม (engagement) ในการทำงาน ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งาน (end users) และปัญหาของโลกไปพร้อม ๆ กัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ที่มีการแข่งขันสูง ควบคู่กับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเห็นความสำคัญของพนักงานทุกคน เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถของพนักงานและผลประกอบการของบริษัท

พนักงาน

สร้างความสุขและการมีส่วนร่วม (engagement) ในการทำงานด้วยวิสัยทัศน์และ พันธกิจที่แก้ไขปัญหาของผู้ใช้งาน (end users) และปัญหาของโลกไปพร้อม ๆ กัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ที่มีการแข็งขันสูงควบคู่กับการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ที่เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคน ที่เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าเป็นกรณีที่ต้องลงโทษ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะ สมตามความสามารถของพนักงานและผลประกอบการของบริษัท

ลูกค้า

นำหลัก Design Thinking มาช่วยวิเคราะห์ปัญหา และตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เพื่อพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าสูงสุดต่อผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบและสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง

ค่านิยมองค์กร

Fun

เรามีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำ เพราะความสุขเป็นปัจจัย สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพนักงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และประสิทธิผลของบริษัท

Integrity

เรากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะเรายึดมั่นในความถูกต้อง ความยุติธรรม และคุณธรรมความดี

Creativity

เราสนับสนุนการคิดนอกกรอบ การมองปัญหาจาก มุมมองที่แตกต่าง และการทดลองสิ่งใหม่ ๆ เพราะการผสมผสานของความคิดที่แตกต่างจะนำไปสู่ ความยั่งยืนที่แท้จริง

สารจากฝ่ายบริหาร

"

สารจากฝ่ายบริหาร: CEO

มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าสุงสุดแก่ลูกค้าด้วยนวัตกรรมด้านบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (pain points)

โดยออกแบบให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของมนุษย์ (human-centric) ควบคู่กับการยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชน ความน่าอยู่ของสังคม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณกฤษณ์ มดิศร

กรรมการผู้จัดการ

"

สารจากฝ่ายบริหาร: CDO

ทีมงานดิจิทัลทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบซอฟต์แวร์ และประสบการณ์การให้บริการด้านระบบดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานทุกคน เรามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซึ่งเกิดจากการเป็นผู้ใช้งานจริง เราสร้างประสบการณ์ที่ดี และเสนอโซลูชั่นหลากหลาย ตอบโจทย์ตามแต่ละธุรกิจ เราเสนอโซลูชั่นที่ตรงกับสถานการณ์ และความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน เพื่อให้ทุกการลงทุน คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และเกิดพึงพอใจสูงสุด

คุณณิสุทธญาณ์ อัจฉดาพิมุกต์

ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล

"

สารจากฝ่ายบริหาร: CIO

เราเชื่อมั่นในทีม ที่ตั้งใจแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และพัฒนา ต่อยอด จนเกิดเป็นนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน

คุณสุรวิทย์ ยวงมณี

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม

กลุ่มบริษัทในเครือ BAFS Group

พันธมิตรทางธุรกิจ